آقای دکتر محمود رضا مبینی

فارغ التحصیل دوره عمومی دانشگاه آزاد سال 1382

فارغ التحصیل دوره تخصصی پروتزهای دندانی دانشگاه شهید بهشتی سال 1389

فلوشیپ کالج بین المللی دندانپزشکان

استادیار بخش پروتز دانشگاه آزاد


Visitors statistics

Online Visitors: 0
Today Users Visits: 1
Yesterday Users Visits: 2
Total Users Visits:  303


Are you satisfied with the clinic service?

View Results

Loading ... Loading …

Get in touch

Contact us now

Mirdamad Blvd., Mohseni Square, Behrouz Avenue, Fourth Alley, Plaque 6, First Floor, Tehran, Iran.


Phone : 02122224139 | 02126406400

Fax : 02126406403

Follow us

Our Activity

Organically grow the holistic world view of innovation empowerment.Copyright by BoldThemes 2018. All rights reserved.